Veronika Repiská

Veronika odišla pred piatimi rokmi za štúdiom do Prahy, kde zostala pracovať. K Slovensku má stále silný citový vzťah, lebo tam má celú rodinu a kamarátov z detstva. O Svetovom čistiacom dni sa dozvedela počas cestovateľsko-dobrovoľníckeho večera v Prahe. Dlhšiu dobu premýšľala, ako urobiť niečo prospešné pre životné prostredie a toto bola skvelá príležitosť. Slovensko bola pre ňu jasná voľba. Keďže tu nebol žiadny zabehnutý tím, prihlásila sa na pozíciu národného lídra. Je hlavnou kontaktnou osobou tejto kampane.

Lucia Kelnarová

Lu­cia je ma­na­žér­kou en­vi­ron­men­tál­neho pro­jektu a mo­bil­nej ap­li­ká­cie Tras­hOut, kto­rej cie­ľom je lo­ka­li­zo­vať čierne sk­ládky po ce­lom svete a tým zvý­šiť podiel re­cyk­lo­va­ného od­padu ob­čanmi a čistá a udr­ža­teľná pla­néta pre všet­kých. Lucia sa tak prirodzene zapojila do organizácie čistenia týchto čiernych skládok a pomáha v projekte so zháňaním partnerov, propagáciou, či zdieľaním know-how, ktoré nazbierali v TrashOut. Od svojho vzniku bolo cez plat­formu Tras­hOut na­hlá­se­ných už viac ako 44 ti­síc čier­nych sk­lá­dok vo viac ako 100 kra­ji­nách sveta. Tras­hOut si zís­kal ob­ľubu ve­rej­nosti aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska.

Matej Kucek

Matej sa už počas štúdia psychológie začal  venovať marketingu a  reklame. Momentálne pôsobí ako Managing director v digitálnej reklamnej agentúre digitask. Popri komerčných projektoch pre veľkých klientov sa snaží robiť aj tie dobrovoľné, lebo si uvedomuje, aké dôležité je starať sa o našu planétu, ktorá je náš jediný domov. Bol spolutvorcom projektu #adoptujesmilujes pre psy v útulkoch. V našom tíme má na starosti marketingové a strategické poradenstvo.

Veronika Smažáková

Veronika pracuje ako projektová manažérka a pendluje medzi Trnavou a Bratislavou. Po dobrovoľníckej skúsenosti so zberom odpadu v Tatrách začala viac vnímať obrovské znečistenie prírody a miest na Slovensku a mala chuť to zmeniť. V rámci eventu okrem výpomoci pre celonárodný tím pôsobí aj ako lokálny organizátor za mesto Trnava. Odpad v uliciach nemôže byť niečo, na čo si máme zvyknúť. Verí, že aj malá aktivita jednotlivca prispeje k zmene a spoločnému dobru.

Radovan Kramár

Rado pracuje v stavebníctve ako projektový manažér, vo voľnom čase sa venuje open source projektu Precious Plastic, ktorý je zameraný na recykláciu plastov. Už počas štúdia na STU sa začal zaujímať o odpadové hospodárstvo a životné prostredie, nakoľko pribúdajúce fakty o  kritickom stave našej planéty a ekosystéme ho presvedčili o dôležitosti boja proti znečisteniu. Najdôležitejším krokom bolo začať od seba, preto sa k tomu snaží motivovať aj ostatných. Pre tím Upracme Slovensko rieši organizáciu zberov a dohody s odpadovými spoločnosťami, zároveň je lokálnym organizátorom za mesto Martin.

Peter Ďubek

Peťo je aktívny mladý človek, ktorý zavesil kariéru v stavebnícstve na klinec, aby sa mohol venovať niečomu zmysluplnejšiemu. Vytvoril hnutie MOTHER FLOWER a už rok a pól šíri povedomie environmentálnych problémov a riešení. Jeho hlavný cieľom je aktivovať spiacu časť ľudstva, ktorá chce niečo zmeniť, len nevidia respektíve nevedia o možnostiach a najme nekonajú. Pripravuje súťaž medzi základnými školami na Orave MF FUTURE, vďaka programu erasmus+ ekoprojekt NATURE CALLING okrem minizberov na Slovensku tento rok zrealizovali sedem zberov MF na Cypre, dva v Španielsku, jeden dokonca vo Francúzku a Palestíne.

Eva Lacíková

Eva sa venuje rozvojovej pomoci, pracuje ako projektová manažérka a prednedávnom sa vrátila na Slovensko po rokoch štúdia, práce a dobrovoľníctva v zahraničí. Jej záujem o témy ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja sa rozvinul najmä počas štúdií v Nórsku a Holandsku. Verí v silu občianskej spoločnosti, ktorá pri dostatočnej motivácii a vhodných prostriedkoch dokáže dosiahnuť pozitívnu zmenu.

Kristína Juráková

Kristína sa venuje marketingu, no čoraz viac sa zaujíma o tému životného prostredia.
Snaží sa žiť udržateľne, produkovať čo najmenej odpadu a tiež sa zaujíma o slow fashion. Verí, že odpad už nestačí len recyklovať, ale je nutné prestať ho vytvárať. No najprv od neho treba očistiť naše okolie. Svoju rodinu a priateľov sa snaží inšpirovať a ukazovať im, ako sa dá žiť ekologickejšie. Treba začať od seba a hoci aj malými krokmi prispieť k tomu, aby sme napokon našej planéte pomohli.